Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Ενημέρωση για τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)


ΘΕΜΑ: 7η Τροποποίηση της Πράξης "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας Προτεραιότητας 2" με κωδικό MIS 296426 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 
                                         ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:                                                        
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
2. Την Απόφαση της Ε.Ε. με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI2007GR05UPO002),
3. To N. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α΄/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»,
4. Τη με αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β΄/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β΄/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 1088/τ. Β΄/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,
5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ. 1 (γ) του Ν. 3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
6. Τη με αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ. Β΄/10.4.2008), με την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως
τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ. Β΄/31.12.2010) Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)»,
9. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.Β΄/29.12.2009).
10. Την με αρ. πρωτ. Φ. 908/98260/Η/29.08.2012 Απόφαση Ορισμού του ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 417/τ Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2012) και τη με αρ. πρωτ. Φ.908/90523/Η/05.07.2013 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.
12. Τη με αρ. πρωτ. 3377/23-03-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ,
13. Την με αρ. πρωτ. 3941/28-7-2010 Υπουργική Απόφαση που επικυρώνει τη σύμπραξη μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
14. Το με αρ. πρωτ. 8610/08-07-2013 (ΕΥΔ 14304/08-07-2013) έγγραφο αιτήματος τροποποίησης με συνημμένα ΤΔΠ και Εντυπα Κόστους και το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 1386/10-07-2013 της μονάδας Β2 "Καινοτομίας και Κοινωνικής Διάστασης στην
Εκπαίδευση"
15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
16. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 1937 / 27-9-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Αποφασίζει:
Την 7η Τροποποίηση της Πράξης "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας Προτεραιότητας 2" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

 Φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η προπαρασκευαστική μελέτη για
τη λειτουργία των ΖΕΠ, η πιλοτική- πειραματική εφαρμογή και αξιολόγηση και η
εξάπλωση των ΖΕΠ. Θα υπάρξει επιστημονική καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης της Πράξης, ενώ προβλέπεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των
στελεχών της εκπαίδευσης που θα συμμετέχουν στις ΖΕΠ και συνεχής
παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση της υλοποίησης του νέου θεσμού. Η
Πράξη ΖΕΠ, κατά το μέτρο που αφορά και σχολεία στα οποία ήδη εφαρμόζονται
άλλες συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις για ειδικές ομάδες μαθητών λειτουργεί
συμπληρωματικά σε συνέργεια με τα προγράμματα:
• Εκπαιδευτική ένταξη αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
• Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
• Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
• Επιστημονική καθοδήγηση του έργου
• Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης
• Εισαγωγή διε'υρυσνης/εξάπλωσης του θεσμού
• Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής
• Αξιολόγηση της Πράξης
Αναλυτικότερα, οι δράσεις έχουν ως εξής:
Δράση 1: Επιστημονική καθοδήγηση του έργου
Την επιστημονική καθοδήγηση της Πράξης θα αναλάβουν ειδικοί επιστήμονες με
διακριτά αντικείμενα.
Δράση 2: Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος
Το πιλοτικό -πειραματικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σε τέσσερις ΖΕΠ στην Αττική
(σύνολο 18 σχολεία περίπου). Η κάθε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
αποτελείται ενδεικτικά από 5-6 σχολεία σε μια γειτονιά/περιοχή με αυξημένες
κοινωνικοοικονομικές και εκπαιδευτικές ανάγκες (τυπικά 2 νηπιαγωγεία 2x2
τμήματα), 3 δημοτικά (3x12 τμήματα), 1 γυμνάσιο (1x8 τμήματα) και προαιρετικά σε 1
σχολείο του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα
ΕΠΑΛ, εφόσον λειτουργεί στη ΖΕΠ (1x8 τμήματα). Τα μαθήματα στα σχολεία των
ΖΕΠ θα διεξάγονται σε ολοήμερη βάση. Επιπλέον, θα μπορούν να ανοίγουν και τα
Σαββατοκύριακα για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ενδεικτικές Υπηρεσίες:
1. Ενίσχυση του δικτύου προσχολικής αγωγής σε συνεργασία με τους δήμους των
περιοχών στους οποίους ανήκουν οι ΖΕΠ και με το Υπουργείο Εσωτερικών, ως
εποπτεύουσα αρχή των βρεφονηπιακών και παιδικών δημοτικών σταθμών και άλλους
τοπικούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την εξασφάλιση θέσεων
για τα προνήπια στα νηπιαγωγεία των ΖΕΠ
2. Ωρολόγιο προγραμμα των πιλοτικών ΖΕΠ
3. Άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές
4. Ανάπτυξη προγραμμάτων διατροφής από Διατροφολόγους
5. Προγράμματα Ομαλής Μετάβασης μαθητών με την εμπλοκή των σχολικών
συμβούλων και τις κατευθύνσεις Ειδικού Επιστήμονα.
6. Υποστηριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, ενδεικτικά: Σχολικοί Ψυχολόγοι,
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Δράση 3: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης
Περιγραφή: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη ΖΕΠ σχετίζεται
άμεσα με τους στόχους της Πράξης και αφορά σε θέματα εκπαιδευτικά και κοινωνικά
για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών του μαθητικού
πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας των περιοχών όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το
ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-9ΓΡΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 5 από 7
σχέδιο των ΖΕΠ.
Δράση 4: Εισαγωγή διεύρυνσης/εξάπλωσης του θεσμού
Περιγραφή: Το έργο θα επεκταθεί από το 2013-2014 ενδεικτικά σε 120 συνολικά
σχολεία στον ΑΠ2, με διαφορετικές κατά περίπτωση δράσεις, με σκοπό να
αντιμετωπισθούν οι ανάγκες εκπαιδευτικής ένταξης των περιοχών με τους
χαμηλότερους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς δείκτες.
Δράση 5: Δημοσιότητα
Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής
που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή και καθιέρωση του θεσμού των ΖΕΠ
αλλά και για την προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι ενέργειες δημοσιότητας και
προβολής θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή με όποιο τρόπο
κρίνεται προσφορότερος και αποτελεσματικότερος.
Δράση 6: Εξωτερική Αξιολόγηση
Περιγραφή: Επιπλέον της εσωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό την αντικειμενική
αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην
εκπαιδευτική κοινότητα, όπως είναι και απαίτηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ
ΕΔΒΜ, προβλέπεται δράση συνεχούς (on-going) αξιολόγησης της Πράξης από
εξωτερικό ανάδοχο με επιστημονική μέθοδο και έρευνα πεδίου.
Τελικός Δικαιούχος της Πράξης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με
συμπράτοντες φορείς την Δ/νση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδιων του Υπουργειου
Παιδείας και Θρησκευμάτων , την Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Αθηναίων, την Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων, την Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων, την
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπάιδευσης Δήμου Αχαρνών. Οι ανωτέρω φορείς
συγκροτούν σύμπραξη φορέων για την εκτέλεση της πράξης. Το περιεχόμενο της
σύμπραξης αποτυπώνεται αναλυτικά στα "Συμφωνητικά Σύμπραξης", το Τεχνικό
Δελτίο Της Πράξης (Υποέργα) και το Σύμφωνο Αποδοχής Ορων.
Μέχρι του ποσού των 1.402.044,16 ευρώ από τον Π/Υ της πράξης θα γίνει
χρηματοδότηση στην Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου
Παιδειας και Θρησκευμάτων (ΔΙΕΦΕΣ)
Μέχρι του ποσού των 149.402,83 ευρώ από τον Π/Υ της πράξης θα γίνει
χρηματοδότηση στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Μέχρι του ποσού των 42.094,59 ευρώ από τον Π/Υ της πράξης θα γίνει
χρηματοδότηση στην Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Μέχρι του ποσού των 134.655,58 ευρώ από τον Π/υ της πραξης θα γίνει
χρηματοδότηση στην Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναίων
Μέχρι του ποσού των 108.327,00 ευρώ από τον Π/Υ της πράξης θα γίνει
χρηματοδότηση στην Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου
Αθηναιων
Μέχρι του ποσού των 203.973,80 ευρώ από τον Π/Υ της πράξης θα γίνει
χρηματοδοτηση στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαιδευσης Δήμου Αχαρνών
 Μέχρι του ποσού των 9.190.562,04 ευρώ από τον Π/Υ της πράξης θα γίνει
χρηματοδότηση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του
Υπουργείου Παιδειας και Θρησκευμάτων
 6. Παραδοτέα πράξης: Δράση 1:
- Πρόταση σχεδιασμού της αρχικής προπαρασκευαστικής έρευνας
- Αναφορά υλοποίησης της αρχικής έρευνας
ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-9ΓΡΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 6 από 7
 7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος
6141
6151
6158
6160
Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και
ββάθμιας που επιμορφώνονται
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
 9,748.00
 197.67
 543.00
 50.00
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών
Άμεσες Δαπάνες
 90,017.79
 11,141,042.21
 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 52.52 (μήνες)
ΣΥΝΟΛΑ
 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
 11,231,060.00 11,231,060.00
 i.χωρίς ΦΠΑ
 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ
 73,185.20
 9,521,577.27
 16,832.59
 1,619,464.94
Βάσει
Παραστατικων
Βάσει
Παραστατικων
 90,017.79
 11,141,042.21
Σύνολο (1)
Σύνολο (2)
 90,017.79
 11,141,042.21
- Εκθεση αποτίμησης, συμπερασμάτων της αρχικής έρευνας πεδιου και εισηγήσεις
- Πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή ανά ΖΕΠ .
- Προταση αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης λειτουργίας των ΖΕΠ
- Μελέτη για τον σχεδιασμό της διεύρυσνης/εξάπλωσης
Δράση 2:
- Συνολική έκθεση για τις δράσεις ομαλής μετάβασης των μαθητών στο πλαίσιο των
Αωνών Εκπαιδευτικής Πολιτικής
- Διμηνιαιες εκθέσεις, με συνοπτική αναφορα για τις συναντήσεις που έχουν
υλοποιηθει για τα θέματα αρμοδιότητάς τους με αναφορά στην εποπτεια και στο
θέμα της συνάντησης καθώς και στην ανταπόκριση και τη συμμετοχή των διδασκόντων
(Σχολικοί Ψυχολόγοι)
 Δράση 3:
- Πρόγραμμα επιμόρφωσης ανά ΖΕΠ
- Παρουσιολόγια
- Αξιολόγηση του σχεδίου επιμόρφωσης
Δράση 4:
- Έγγραφα τεκμηρίωσης της εφαρμογής και λειτουργίας της γενικευμένης εφαρμογής
του θεσμού
Δράση 5:
- Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, ημερίδες, αναρτήσεις σε ιστότοπους
Δράση 6:
- Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης και Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-9ΓΡΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 7 από 7
Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Ευάγγελος Ζαχαράκης
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 11,231,060.00 Ευρώ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε 11,231,060.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 11,231,060.00 ευρώ και Π/Υ(2)
 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 11,231,060.00 (ποσό
 σε ευρώ).
 Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 4,528,620.66 (ποσό σε ευρώ)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580068
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)
Π/Υ (1)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Ευάγγελος Ζαχαράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου