Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

1ο Ενημερωτικό Οκτωβρίου Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

1ο Ενημερωτικό Οκτωβρίου Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Αλεξάκης Αλέξανδρος   Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου                                Σητεία 7-10-15                                                                            Προς

-Διεύθυνση Π.Ε.Ν. Λασιθίου
Email:  alexandro.alexak@gmail.com    
                                                                          -Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου
                                                                          - Όλους τους συναδέλφους μου
                                                                         

Στις 5 Οκτωβρίου 2015 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του διευρυμένου συμβουλίου επιλογής διευθυντών Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Μονογραφή των αιτήσεων των υποψηφίων Δ/ντών για την κάλυψη των κενών θέσεων Δ/ντών των Σχολικών μονάδων της Π.Ε Λασιθίου, από τα μέλη του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ.


Οι κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων ήταν έξι, όσες ακριβώς και οι αιτήσεις των συναδέλφων - έξι. Αφού ελέγχθηκαν όλες υπογράφηκαν. Το ζήτημα που προέκυψε ήταν με συνάδελφο που δεν είχε συμπληρώσει το 10 έτη που προβλέπει ο Ν 4327/15 Αρ 17 παρ 2. Είχε 9 χρόνια και 5 μήνες. Η αίτηση απορρίφθηκε. Οι αιρετοί εξέφρασαν τη διαφωνία τους καθώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη αίτηση για το σχολείο το υπουργείο θα έπρεπε να βγάλει διευκρινιστική που να δέχεται αιτήσεις και με λιγότερα από τα απαιτούμενα του νόμου.

Το ζήτημα του τέθηκε προ ημερησίας διατάξεως από το διευθυντή Α/θμιας εκπαίδευσης Λασιθίου ήταν η μη προσμέτρηση, ως διδακτική,  της προϋπηρεσίας  που είχε συνάδελφος στη θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το θέμα ήρθε χωρίς να προηγηθεί ένσταση αν και ο νόμος προβλέπει ότι η προϋπηρεσία βγάζει τη μοριοδότηση ακολουθούν ενστάσεις από τους συναδέλφους και στη συνέχεια το ΠΥΣΠΕ συνεδριάζει για να εξετάσει τις ενστάσεις. Το επιχείρημα της διοίκησης επικεντρώνεται στη λέξη θητεία που αναφέρει ο νόμος, ερμηνεύοντας την ως ορισμό από πίνακα. Οι αιρετοί μειοψήφησαν, τασσόμενοι υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, αφού θητεία λογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εν λόγω θέση. Οι τοποθετήσεις στις θέσεις αυτές γινόταν άλλωστε με απόσπαση.
 Παραθέτω και το απόσπασμα του   Ν 4327/15 Αρ. 17 παρ 7:

7. Όpou stiV diatάxeiV tou parόntoV άrqrou problέpetai ekpaideutikή uphresίa, upologίzetai h proϋphresίa tόso sth dhmόsia όso kai sthn idiwtikή ekpaίdeush, kaqώV kai h proϋphresίa twn upoyhfίwn wV proswrinώn anaplhrwtώn kai wromisqίwn me anagwgή sto upocrewtikό ebdomadiaίo wrάrio didaskalίaV.
Όpou stiV diatάxeiV tou parόntoV άrqrou problέpetai didaktikή uphresίa, logίzetai: a) h άskhsh didaktikoύ έrgou se monάdeV PrwtobάqmiaV kai DeuterobάqmiaV EkpaίdeushV, b) oi άdeieV kύhshV, loceίaV, anatrofήV tέknou, g) h qhteίa scolikoύ sumboύlou, d) h qhteίa se Kέntra PeriballontikήV EkpaίdeushV (K.P.E.), e) h qhteίa se qέseiV Upeuqύnwn Periballo- ntikήV EkpaίdeushV, AgwgήV, UgeίaV, Politistikώn qemάtwn kai scolikώn drasthriotήtwn, st) h qhteίa twn upeuqύnwn GRASEP, KESUP, SEP, KEPLHNET, EKFE kai Sumbouleutikώn Staqmώn Nέwn.
Όpou stiV ίdieV diatάxeiV problέpetai ekpaideutikή ή didaktikή uphresίa se S.M.E.A.E. ή KE.D.D.U., upologίzetai h uphresίa twn upoyhfίwn se Kέntra DiάgnwshV, AxiolόghshV kai UpostήrixhV (K.D.A.U.) ή KE.D.D.U., se autoteleίV S.M.E.A.E., se Tmήmata ΈntaxhV, se progrάm- mata parάllhlhV stήrixhV, se progrάmmata didaskalίaV sto spίti ή stiV ekpaideutikέV domέV E.A.E. pou problέpontai sthn perίptwsh b΄ thV par. 4 tou άrqrou 6 tou n. 3699/2008 (A΄ 199).

Θα ζητήσω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Κρήτης και συγκεκριμένα από τον Περιφερειακό Διευθυντή να διασαφηνίσει το συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να μην αδικηθεί η συνάδελφος. Σε άλλα ΠΥΣΠΕ πάντως προσμετρήθηκε κανονικά η προϋπηρεσία στην προηγούμενη διαδικασία επιλογής στελεχών.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  alexandro.alexak@gmail.com – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες Αλεξάκης Αλέξανδρος), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου