Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, από τον Αλέξανδρο Αλεξάκη

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Αλεξάκης Αλέξανδρος    Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου                              Σητεία  21-9-16                                                 

Email:  alexandro.alexak@gmail.com  

Τηλ : 6976970367

Προς :
- Διεύθυνση Π.Ε.Ν. Λασιθίου
         - Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου
           - Όλους τους συναδέλφους μου
     -Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ Λασιθίου
- ΜΜΕ

 

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)      Ανάκληση μετακίνησης εκπαιδευτικού από υπεραριθμία.
2)      Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας οργαν. θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης.
3)      Χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας.
4)      Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
5)      Τροποποίηση απόφασης.
6)      Ορισμός Προϊσταμένων 1/θεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Θέμα 1ο : «Ανάκληση μετακίνησης εκπαιδευτικού από υπεραριθμία

Αφορά την επιστροφή συναδέλφου στην οργανική του θέση μετά από τριχοτόμηση τάξης . Ως λειτουργικά υπεράριθμος είχε  τοποθετηθεί  σε όμορη σχολική μονάδα.
Θέμα 2ο: «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας οργαν. θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης

Έχω θέσει ξανά το ζήτημα του προσδιοριμού λειτουργικών κενών και θεωρώ απαράδεκτο να βγάζει η διεύθυνση κενά ειδικοτήτων ΠΕ 08 και ΠΕ 32 χωρίς ΠΥΣΠΕ.

Παραθέτω:
Τα λειτουργικά κενά καταρτίζονται από το Yπηρεσιακό Συμβούλιο  όπως ορίζει ο 3848/10 παρ. 7 εδάφιο 5 :   «Ο προσδιορισµός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3» .

Η Διεύθυνση τους έδωσε ομάδες σχολείων και με σειρά προτίμησης τοποθέτησε. Ζήτησα να τηρείται η διαδικασία όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.  Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά και στη συνέχεια συμπλήρωση ωραρίου  . Οι αλχημείες με τις ώρες ειδικοτήτων έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στα σχολεία και αρκετές  αμφιβολίες για τον τρόπο κατανομής τους.

Όσον  αφορά τη συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων διαμαρτυρήθηκα για  τον  παραγκωνισμό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου , όταν συνάδελφοι ενημερώνονται μέρες πριν το ΠΥΣΠΕ για τη σχολική μονάδα και τις ώρες που θα συμπληρώσουν.  
Θέση μας είναι να συμπληρώνονται όλες οι ώρες πρωινού και ολοήμερου στο σχολείο τοποθέτησης και στη συνέχεια να καταρτίζεται πίνακας με τις ώρες ειδικοτήτων που έχει ανάγκη κάθε σχολική μονάδα.  Έπειτα να καλούνται οι συνάδελφοι να κάνουν αίτηση και  να τοποθετούνται με σειρά προτίμησης σύμφωνα με τα μόρια μετάθεσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Να τονίσω εδώ πώς σε κάθε περίπτωση ζητάμε να ανοίγουν όλες οι θέσεις και οι ώρες ειδικοτήτων στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ κλπ). Οι συνάδελφοι ειδικοτήτων έτσι θα συμπληρώνουν το ωράριο τους και οι μαθητές των ολιγοθέσιων θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους μαθητές των πολυθέσιων σχολείων. Το υπουργείο οφείλει να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις για να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά.

Παραθέτω:

1.      Αρθρο 14, παρ. 14 του Ν. 1566/85: "∆ιδασκαλία µε µειωµένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός αν η συµπλήρωσή του δεν είναι αντικειµενικά δυνατή". 
2.      Άρθρο 14 παρ. 7 ΠΔ50/96: "Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί µε αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίµησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους".
3.      Άρθρο 14, παρ. 9 του Π.∆. 50/96 (όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 100/97):  "Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθµίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και µέχρι της ρυθµίσεως της υπεραριθµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου" 
4.      Άρθρο 21, παρ. 5α του Ν. 3475/06: "Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια ή στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται από την Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια και αντιστρόφως για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης"  
5.      Π.∆. 1/2003, παρ. 14): "Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης" 
Θέμα 3ο : «Χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας.»

Ομόφωνα εγκρίναμε την άδεια.
Θέμα 4ο : «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Ομόφωνα εγκρίναμε την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.
Θέμα 5ο : «Τροποποίηση απόφασης»

Συνάδελφος ΠΕ 11 που είχε τοποθετηθεί στο 3ο Ιεράπετρας εξ ολοκλήρου ανακαλείται και τοποθετείται 6 ώρες στο 3/θ  ΔΣ Σκοπής. Έχω τονίσει πολλές φορές πως θα πρέπει να δίνονται όλες οι ώρες των ολιγοθέσιων σχολείων σε ειδικότητες καθώς και οι ώρες ολοημέρου προκειμένου να συμπληρώνουν το ωραίο τους. Ζητούμε οι μαθητές μας να έχουν ίδιες ευκαιρίες στη μόρφωση.

Θέμα 6ο : «Ορισμός Προϊσταμένων 1/θεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.»

Τόνισα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι προϊστάμενοι/ες ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και οι συναδέλφισσες/οι νηπιαγωγείων με το ωράριο και τα καθήκοντά τους. Είναι πάγιο αίτημα η θεσμοθέτηση ωραρίου στο νηπιαγωγείο με την ανάλογη μείωση στην προϊσταμένη όπως και στους προϊσταμένους δημοτικών σχολείων και άλλων δομών.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλεξάκης Αλέξανδρος      
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου