Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Ενημερωτικός Οδηγός Μεταθέσεων 2022-2023

 

 

Προθεσμία αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και εντός νομού:

·       Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

·       Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

·       Υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης (νεοδιόριστοι 2022) και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ).

·       Αίτηση υποβάλλουν υποχρεωτικά και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα.

·       Οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης:

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022.

Σημείωση: Δεν υπάρχει ωστόσο δυνατότητα ανάκλησης της μετάθεσης (μετά τα αποτελέσματα).

Εξαιρέσεις για υποβολή δικαιολογητικών:

·       Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Δεκεμβρίου, ο εκπαιδευτικός θα αποστείλει στη Διεύθυνση οργανικής του, αίτημα προσθήκης τέκνου στο μητρώο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την ίδια ημέρα, με υποχρέωση να υποβάλει βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (75Α΄) ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

·       Μέσα στην ιδία προθεσμία μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για μετάθεση για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την 31η Οκτωβρίου. β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης

·       Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν χρήση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών –όσων προβλέπονται- από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Οριστικοποίηση της αίτησης:

 

·       Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

·       Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή.

 

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών:

 

·       Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων ή βελτιώσεων θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.

·       Καθώς υποβολή των δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όπως τα ψηφιοποιήσουν σε αρχείο/α pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο», «Μέρος 2 ο» κοκ.

 

Επισημάνσεις για κατηγορίες δικαιολογητικών:

 

·       Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, λογαριασμό ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.), οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.

·       Δύναται να εκδίδονται ηλεκτρονικά, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr

·       Τα δικαιολογητικά/γνωματεύσεις που αφορούν αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή λόγω ασθένειας και έχουν εκδοθεί από:  1. Β/θμια Υγειονομική επιτροπή ή Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.), θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «εμπιστευτικό πρωτόκολλο» στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι), επισυνάπτοντας απλή αίτηση αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου και το πρωτόκολλο της αίτησης μετάθεσης.  2. ΚΕ.Π.Α., θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμ. Επιτροπής» και «Αριθμ. Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα αποσταλούν.

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας των μεταθέσεων:

·       Στις 21-11-2022 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

·       Από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

·       Από 09-12-2022 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές θα γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

·       Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή.

Τα κριτήρια των μεταθέσεων:

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 50/96 (45Α΄) είναι: 1) η συνολική υπηρεσία 2) η συνυπηρέτηση 3) οι οικογενειακοί λόγοι 4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 5) η εντοπιότητα 6) πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους δ) στη συνολική υπηρεσία ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανάλυση Κριτηρίων

Προσδιορισμός του χρόνου συνολικής υπηρεσίας και τρόπος υπολογισμού:

·       Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

·       Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας .

·        Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του».

Τύπος υπολογισμού: (έτη + μήνες ) Χ 2,5 ή (Έτη Χ 2,5) + ( μήνες Χ 2,5)

Συνυπηρέτηση:


·       Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

·       Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για την περιοχή μετάθεσης (μία), όπου ανήκει οργανικά ή εργάζεται ο/η σύζυγος και όχι για όλο το νομό.

·       Η διετία εργασίας των συζύγων εκπαιδευτικών πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης μετάθεσης, πλην των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους δεν απαιτείται διετία.

·       Τα υποβληθέντα για τη συνυπηρέτηση δικαιολογητικά πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου.

Οικογενειακοί λόγοι:

·       Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης.

·       Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία και άγαμοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ή η από κοινού άσκηση της επιμέλειας (άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

·       Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.

Μονάδες συνθηκών διαβίωσης ( Μ .Σ.Δ .):

·       Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα . Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται

·       Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος

·       Οι εκπ/κοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας,  λαμβάνουν αναλογικά τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

·       Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».

 

Τύποι υπολογισμού

(α) Για υπηρεσία στο ίδιο σχολείο ή σχολεία ίδιας κατηγορίας υπολογίζουμε τα Μ.Σ.Δ. με τον τύπο: 1) Έτος Χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2) Μήνας/12 Χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(β) Για υπηρεσία παράλληλη σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας αναλογικά υπολογίζουμε με βάση τον τύπο:  1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Χ ΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/5 Χ ΜΗΝΕΣ 5/12

Εντοπιότητα:

·       Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα ορίζονται σε τέσσερις.

·       Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση για να μετρηθεί η εντοπιότητα.

·       Η βεβαίωση του δημάρχου πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου.

·        Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο η διετία να συμπληρώνεται στον ίδιο δήμο. Ο αθροιστικός αυτός υπολογισμός του χρόνου δεν νοείται για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται με το δήμο όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία ζητούν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο δήμο.

 

Πρώτη προτίμηση:

Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης».

Τα μέλη της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου-Αυτόνομο Δίκτυο είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε βοήθεια ή πληροφορία.

Στο διαδίκτυο μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας:

https://aytonomo-diktyo.gr

Στο facebook μπορείτε να ακολουθείτε τις σελίδες μας:

·       Εκπαιδευτικά θέματα Α/βαθμιας Ηρακλείου (Υπεύθυνος διαχείρισης Βαγγέλης Παπουτσάκης, τηλ. 6976 948 091)

·       ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

   *Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος των μεταθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας, για την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία οι αιτήσεις μετάθεσης προβλέπεται να υποβάλλονται από τις 16 έως στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σας κωδικοποιούμε ορισμένα σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία των μεταθέσεων:

·        Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

·       Υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης (μεταθέσεις εντός), χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

·       Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που:
α)μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή, β)από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), γ)μετατάχθηκαν από βαθμίδα σε βαθμίδα, από κλάδο σε κλάδο από περιοχή σε περιοχή ή εντός της
ίδιας περιοχής και δ)μετατάχθηκαν και ανακλήθηκε η μετάταξή τους.

· Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική  μονάδα  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  αίτηση  τοποθέτησης.

·       Αίτηση  υποβάλλουν  και  οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά  Σχολεία.

·       Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2021 έχουν δικαίωμα υποβολής μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΠΣΕ

·         Κριτήρια μεταθέσεων: 1)  η συνολική υπηρεσία  2)  η συνυπηρέτηση 3)  οι οικογενειακοί λόγοι 4)  οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 5)  η εντοπιότητα 6) πρώτη προτίμηση.

·       Σε περίπτωση ισοβαθμίας  των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:  α) στη συνυπηρέτηση  β) στην εντοπιότητα  γ) στους οικογενειακούς λόγους  δ) στη συνολική υπηρεσία  ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν  στ) στην πρώτη προτίμηση.

·        Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα μέλη της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου-Αυτόνομο Δίκτυο είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε βοήθεια ή πληροφορία.

  *Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου ΕκπαιδευτικώνΠαρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Οι προσλήψεις και τα ονόματα στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

 


  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δάσκαλοι: 14

Δάσκαλοι -Τμήματα Υποδοχής: 34

 1. ΤΣΙΚΟΥΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 1. ΓΚΟΥΛΙΑΦΑ

ΜΑΡΙΑ

 1. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ

 1. ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 1. ΚΑΖΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

 1. ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ

 1. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

 1. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ

 1. ΣΚΟΥΛΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 1. ΚΕΡΕΖΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 1. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

 1. ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

 1. ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

 1. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ

 1. ΧΑΜΑΜΤΖΗ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ

 1. ΚΑΛΥΒΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

 1. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 1. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 1. ΧΥΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 1. ΦΡΟΥΔΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 1. ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. ΝΙΡΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

 1. ΓΡΑΒΑΛΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 1. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 1. ΧΑΛΕΠΛΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 1. ΔΟΝΔΩΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 1. ΛΥΠΙΤΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 1. ΕΡΜΕΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

 1. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 1. ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ

 1. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 1. ΤΡΙΓΚΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 1. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 1. ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 1. ΚΑΣΑΠΟΥΔΗ

ΧΡΥΣΗ

 1. ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΩ

 1. ΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 1. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

 1. ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

 1. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

 1. ΑΝΕΘΡΕΠΤΑΚΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 1. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

 1. ΣΠΑΝΟΘΥΜΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

 1. ΜΑΡΤΖΙΚΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΑΤΙΑΝΗ

 

 

Νηπιαγωγοί ΠΕ 60 : Αριθμός προσλήψεων 18

 

 1. ΤΣΟΥΔΗ

ΘΕΟΝΥΜΦΗ

 1. ΤΖΗΚΑ

ΕΡΜΙΟΝΗ

 1. ΗΛΙΑ

ΜΑΛΑΜΑΤΗ

 1. ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ

 1. ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΑ

 1. ΚΥΡΙΑΖΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

 1. ΜΠΑΛΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 1. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ

ΕΡΜΙΟΝΗ

 1. ΜΠΑΜΠΙΩΝΙΤΑΚΗ

ΝΙΚΗ

 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 1. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΑΝΑΗ

 1. ΛΥΚΑΚΗ

ΝΙΚΗ

 1. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

 1. ΑΣΠΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

 1. ΛΙΑΓΚΑ

ΜΑΡΙΑ

 1. ΑΒΡΑΜΙ

ΕΡΙΝΤΑ

 

 

 

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων:

Μουσικοί 4

Θεατρολόγοι 3

ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

ΦΛΑΜΠΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ91.01

ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ91.01

ΣΕΛΗΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ91.01

 

 

 

 

 

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΜΕΑΕ

Δάσκαλοι

6 για Ειδικά Σχολεία ή Τμήματα Ένταξης

40 για Παράλληλη Στήριξη

 

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΟΚΚΩΝΗ

ΕΛΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΨΩΜΑΔΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΟΥΡΑΝΟΥ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. SIVEVA

STELI

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΤΕΡΖΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΩΣΤΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΜΑΝΩΛΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ

ΔΑΝΑΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΥΠΑΡΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΑΡΧΟΝΤΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΠΛΗΝΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΟΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΠΑΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΙΝΔΟΥ

ΗΛΙΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΡΙΤΖΑΚΗ

ΑΛΚΥΟΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΒΙΓΛΑΚΗ

ΑΜΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΝΤΟΒΑ

ΗΛΙΑΝΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΑΝΤΑΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΓΚΙΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΚΟΥΤΕΛΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΟΚΟΤΑΚΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

4 για Ειδικά Νηπιαγωγεία ή Τμήματα Ένταξης

6 για Παράλληλη Στήριξη

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΤΑΚΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΒΙΔΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΜΠΩΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ

ΝΑΤΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΚΗΠΑΡΑΚΗ

ΘΕΟΝΥΜΦΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

Σύνολο Προσλήψεων στο νομό Ηρακλείου: 129

Τα μέλη της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Ηρακλείου-Αυτόνομο Δίκτυο είναι στη διάθεσή για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» αποτελεί την οργανωμένη και αποτελεσματική συνδικαλιστική έκφραση του κλάδου. Ευνοεί και λειτουργεί ομάδες εργασίας, δραστηριοτήτων και παρέμβασης. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Συλλόγου www.sylekpe.gr .Στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. η παράταξή μας ήρθε, γι’ άλλη μια φορά, ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ και με την ψήφο των συναδέλφων μας εκπροσωπούμε τον κλάδο στο θεσμικό όργανο με 5 μέλη:

·       Πρόεδρος:  Γιώργος Μακράκης, τηλ 6932 708 450

·       Ταμίας:  Στέφανος Ψυλλάκης, τηλ 6937 005 192

·       Ειδικός Γραμματέας: Ζαμπία Λαζανάκη,  τηλ  6972 128 384

·       Υπεύθυνος Τύπου: Θανάσης Πασσίσης, τηλ 6977 296 923

·       Μέλος: Κωστής Μηλαθιανάκης, τηλ 6976 134707

Υπεύθυνη αναπληρωτών Ενωτικής Κίνησης: Χριστίνα Φραγκομιχελάκη, αναπληρώτρια δασκάλα, τηλ. 6951 769763

Στο διαδίκτυο μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας:

https://aytonomo-diktyo.gr

Στο facebook μπορείτε να ακολουθείτε τις σελίδες μας:

·       Εκπαιδευτικά θέματα Α/βαθμιας Ηρακλείου (Υπεύθυνος διαχείρισης Βαγγέλης Παπουτσάκης, τηλ. 6976 948 091)

·       ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΡΗΤΗΣ*Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών